home
Εκτύπωση
Οδηγίες

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

«Μουσικές Διαδρομές»


Α. Οργάνωση του υλικού και λειτουργία της εφαρμογής

Το χωρίο –απόσπασμα μιας συνέντευξης– αποδίδεται στον συνομιλητή (το πρόσωπο από το οποίο λήφθηκε η συνέντευξη) και περιέχει πληροφορίες σχετικές με ένα ή με περισσότερα θέματα ειδικού εθνομουσικολογικού ενδιαφέροντος. Δεδομένου οι συνεντεύξεις κατατμήθηκαν σε χωρία, είναι προφανές ότι και σε κάθε συνομιλητή αποδίδονται περισσότερα από ένα χωρία. Με βάση τα παραπάνω, η ανάπτυξη της εφαρμογής Μουσικές διαδρομές βασίστηκε στην αρχή ότι το χωρίο θα είναι ο κεντρικός άξονας διαχείρισης του υλικού.

Έχοντας αυτό κατά νου, η ομάδα τεκμηρίωσης του υλικού υιοθέτησε τη χρήση λέξεων–κλειδιών, και τις ταξινόμησε σε ομάδες, οι οποίες συνδέονται μεταξύ τους σχηματίζοντας μία «δενδρική δομή». Με αυτόν τον τρόπο σχηματίσθηκαν ευρύτερες ενότητες, ενός, δύο ή περισσότερων επιπέδων, οι οποίες εν τέλει τοποθετήθηκαν κάτω από τις τρεις αρχικές διακλαδώσεις του υλικού: την "ταυτότητα τελεστή" την "πολιτισμική ταυτότητα" και τα "υλικοτεχνικά στοιχεία ως στοιχεία ταυτότητας". Με τη σύνδεση, κατόπιν, των χωρίων με τις λέξεις – κλειδιά, καθένα από τα χωρία πήρε τη θέση του (ή τις θέσεις του) σε έναν ή σε περισσότερους από τους τρεις προαναφερθέντες κλάδους.


Β. Περιγραφή του ιστότοπου – χρήσιμες πληροφορίες για την περιήγηση

Στον ιστότοπο υπάρχουν δύο μενού, ένα στο αριστερό κι ένα στο δεξιό περιθώριο της εμφανιζόμενης σελίδας.

Το μενού στο αριστερό περιθώριο παρέχει τρεις διαφορετικούς τρόπους πλοήγησης στο υλικό:

1. Μέσω της "εξερεύνησης διαδρομών" ο επισκέπτης, με αφετηρία τις τρεις προαναφερθείσες διακλαδώσεις, μεταφέρεται διαδραστικά στα επόμενα επίπεδα θεματικών ενοτήτων (βαίνοντας από το γενικό προς το ειδικότερο), έως ότου φθάσει στις σχετικές λέξεις κλειδιά. Με την επιλογή μιας εξ αυτών θα οδηγηθεί στον κατάλογο των συνδεδεμένων (με τη συγκεκριμένη λέξη–κλειδί) χωρίων. Επιπλέον, ακολουθώντας την εκάστοτε διαδρομή, ο επισκέπτης είναι σε θέση:

α. να βλέπει ανά πάσα στιγμή την τρέχουσα θέση του ως προς τη θέση εκκίνησης,

β. να επιστρέψει με διαδοχικά βήματα πίσω, σε επίπεδα ευρύτερων θεματικών ενοτήτων,

γ. να λάβει τον κατάλογο όλων των χωρίων που έχουν συνδεθεί με τη θέση στην οποία βρίσκεται – υπερπηδώντας τα πιο κάτω επίπεδα, αν υπάρχουν ("όλα τα χωρία") και,

δ. να ζητήσει την εμφάνιση του "χάρτη των διαδρομών" εάν θέλει να επαναπροσδιορίσει την πορεία του, έχοντας μπροστά του το σύνολο των διακλαδώσεων.


2. Μέσω της επιλογής "αναζήτηση στα κείμενα" ο επισκέπτης, αφού καταχωρήσει μία ή περισσότερες λέξεις (ή μία συγκεκριμένη φράση) τού ενδιαφέροντός του στο σχετικό πεδίο, μπορεί να έχει στη διάθεσή του το σύνολο των χωρίων (απ' όλους τους συνομιλητές) που περιέχουν εναλλακτικά

α. μία από τις λέξεις,

β. το σύνολο των λέξεων ή τέλος,

γ. την ακριβή φράση που καταχώρησε.

Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα στον επισκέπτη να αναζητήσει ολόκληρες τις λέξεις που έδωσε (επιλογή "ολόκληρες λέξεις μόνο") ή τμήματά τους, ώστε να μειώνεται ή να διευρύνεται αντιστοίχως το πλήθος των αποτελεσμάτων. (Προσοχή! Οι λέξεις κατά την καταχώρηση θα πρέπει να τονίζονται σωστά. Αν ο επισκέπτης τυχαίνει να μην γνωρίζει τη θέση του τονισμού μιας λέξης, –πχ. κατά την αναζήτηση κάποιου ονόματος– έχει τη δυνατότητα να πληκτρολογήσει τη λέξη δύο ή τρεις φορές μέσα στο πεδίο, δίδοντας διαφορετική θέση του τόνου κάθε φορά και επιλέγοντας "οποιαδήποτε λέξη".)

Ο κατάλογος των χωρίων που εμφανίζεται μετά από την επεξεργασία της αναζήτησης παρουσιάζει τις λέξεις που καταχωρήθηκαν σε κίτρινο φόντο, ώστε να είναι ευδιάκριτη η συχνότητα εμφάνισής τους μέσα στο χωρίο αλλά και το νοηματικό πλαίσιο μέσα στο οποίο αναφέρονται.

3. Μέσω της επιλογής "αναζήτηση στο χάρτη" παρέχεται στον επισκέπτη κατάλογος όλων των χωρίων με μοναδικό κριτήριο την καταγωγή του συνομιλητή, στον οποίο αυτά αποδίδονται. Με αυτόν τον τρόπο, μπορεί κανείς να δει πόσο διαφορετικά "βλέπουν" τα ίδια ζητήματα φορείς της παράδοσης που ανήκουν (κατάγονται ή διαμένουν) σε διαφορετικές περιοχές, ακόμα κι όταν αυτές βρίσκονται σε πολύ μικρή γεωγραφική απόσταση μεταξύ τους.

Οι διάφοροι οικισμοί εμφανίζονται ως κουκίδες μέσα στο χάρτη. Ο εντοπισμός τους με τον δείκτη του ποντικιού ενεργοποιεί την εμφάνισή τους στην οθόνη. Το αριστερό κλικ, δίδει εντολή για την εκτέλεση της αναζήτησης με κριτήριο τον επιλεγμένο οικισμό.


Ο κατάλογος των χωρίων, εκτός από τους δυο-τρεις πρώτους στίχους του κάθε χωρίου, δίδει το όνομα του συνομιλητή στον οποίο αποδίδεται το χωρίο, τον τόπο της καταγωγής του και την ημερομηνία διεξαγωγής της συνέντευξης. Ο επισκέπτης μπορεί να δει το χωρίο ενεργοποιώντας το σύνδεσμο στο όνομα του συνομιλητή.

Η εμφάνιση του χωρίου συνοδεύεται και από τις τρεις προαναφερθείσες παραμέτρους (ονοματεπώνυμο, τόπος καταγωγής και ημερομηνία διεξαγωγής συνέντευξης). Εδώ, όμως, το όνομα του συνομιλητή λειτουργεί ως σύνδεσμος των "Μουσικών διαδρομών" με τον "Θαλήτα" και το "Crinno: Music ii". Με την ενεργοποίηση του συνδέσμου, ο επισκέπτης μεταφέρεται στη λίστα των ηχογραφήσεών του (εάν ο συνομιλητής συμμετείχε σε ηχογραφήσεις), ή στο βιογραφικό του κατάλογο. Κάθε μια από τις ηχογραφημένες μελωδίες της λίστας περιέχει εκτός από το σχετικό πραγματολογικό υλικό, το σύνολο του ψηφιοποιημένου υλικού (πρωτογενούς: ηχογραφήσεις, βιντεοσκοπήσεις, φωτογραφίες & δευτερογενούς: παρτιτούρες, αναλύσεις, ποιητικά κείμενα).

Επιπροσθέτως, στο υποσέλιδο του κάθε χωρίου, όταν αυτό έχει εμφανισθεί ύστερα από "αναζητήσεις μέσα στα κείμενα ή στο χάρτη", δίδονται στον επισκέπτη όλες οι "διαδρομές" ή με άλλα λόγια οι θεματικές που θίγονται στο εν λόγω χωρίο. Έτσι, μέσω της λίστας των "διαδρομών" παρέχεται και μια αδρή εικόνα του περιεχομένου του.

Στο δεξιό περιθώριο της σελίδας, ο επισκέπτης μπορεί μέσω των σχετικών δεσμών:

α. να πληροφορηθεί για τη μεθοδολογική προσέγγιση που ακολουθήθηκε κατά την τεκμηρίωση, να ενημερωθεί για τη φύση του υλικού που διατίθεται και να εξοικειωθεί με την ορολογία που χρησιμοποιείται,

β. να δει τα ονόματα των συντελεστών της δράσης,

γ. να επικοινωνήσει ηλεκτρονικά με το Ινστιτούτο για κάθε θέμα σχετικό με τις "Μουσικές διαδρομές",

δ. να μεταφερθεί σε άλλους σχετικούς ιστότοπους και,

ε. να μελετήσει επιστημονικά άρθρα των συντελεστών της έρευνας.

 


 • Μια συλλογή εικόνων
 • Μια συλλογή εικόνων
 • Μια συλλογή εικόνων
 • Μια συλλογή εικόνων
 • Μια συλλογή εικόνων
 • Μια συλλογή εικόνων
 • Μια συλλογή εικόνων
 • Μια συλλογή εικόνων
 • Μια συλλογή εικόνων
 • Μια συλλογή εικόνων
 • Μια συλλογή εικόνων
 • Μια συλλογή εικόνων
 • Μια συλλογή εικόνων
 • Μια συλλογή εικόνων
 • Μια συλλογή εικόνων
 • Μια συλλογή εικόνων
 • Μια συλλογή εικόνων
 • Μια συλλογή εικόνων
 • Μια συλλογή εικόνων
 • Μια συλλογή εικόνων
 • Μια συλλογή εικόνων
 • Μια συλλογή εικόνων
 • Μια συλλογή εικόνων
 • Μια συλλογή εικόνων
 • Μια συλλογή εικόνων
 • Μια συλλογή εικόνων
 • Μια συλλογή εικόνων
 • Μια συλλογή εικόνων
 • Μια συλλογή εικόνων
 • Μια συλλογή εικόνων
 • Μια συλλογή εικόνων
 • Μια συλλογή εικόνων
 • Μια συλλογή εικόνων
 • Μια συλλογή εικόνων
 • Μια συλλογή εικόνων
 • Μια συλλογή εικόνων