ΜΝΗΜΕΙΟ: Τζαμί της βαλιντέ σουλτάν Τουρχάν Χαντιτζέ στο Ρέθυμνο

Περιγραφή Φωτογραφιών

Η ανωδομή και ο μιναρές του τζαμιού σήμερα (Πρόγραμμα Τουρκικών Σπουδών, Ι.Μ.Σ.)