ΜΝΗΜΕΙΟ: Τζαμί της βαλιντέ σουλτάν Τουρχάν Χαντιτζέ στο Ρέθυμνο

Περιγραφή Φωτογραφιών

Η ανωδομή και ο μιναρές του τζαμιού (Πρόγραμμα Τουρκικών Σπουδών Ι.Μ.Σ.)